Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de App WhenoWhere van Novum Technology B.V., h.o.d.n. WhenoWhere, Keyserswey 20, 2201 CW, Noordwijk, KvK 76894606.

Artikel 1 Definities
1. In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Dienstverlener: WhenoWhere: de exploitant van de Applicatie en aanbieder van het transactieplatform voor Ondernemer en Consument, hierna WhenoWhere
3. Dienst: WhenoWhere stelt de Applicatie (platform) ter beschikking aan Consument en Ondernemer, met behulp waarvan Ondernemer aanbiedingen kan doen aan Consumenten.
4. Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en producten en/of diensten aanbiedt en verkoopt via de Applicatie van WhenoWhere. 5. Consument: de natuurlijke- of rechtspersoon die (niet) handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf of de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, en de Applicatie gebruikt en een Experience afneemt van Ondernemer.
6. Gebruiker: de Ondernemer of Consument zoals gedefinieerd in deze voorwaarden.
7. Aanbod: ieder aanbod van Ondernemer aan Consument tot het beschikbaar stellen van een Experience.
8. Account: Administratief profiel dat Ondernemer dient aan te maken om gebruik te maken van het Platform. Via de Webportal op de website kan Ondernemer zijn of haar account aan- maken en beheren.
9. Experience: het door Ondernemer aangeboden evenement, uitje, diner, of de aangeboden dienst, informatie, voorraden, producten, capaciteit of andersoortig aanbod.
10. Webportal: de webapplicatie die de interactie tussen WhenoWhere en de gebruikers van de Dienst mogelijk maakt.
11. Website: de website die WhenoWhere gebruikt is: www.whenowhere.com.
12. Applicatie: de Applicatie is voor Gebruiker downloadbaar in de Apple Store (IOS) en de Google Playstore (Android).

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van WhenoWhere, op iedere overeenkomst tussen WhenoWhere en Consument en op elk aanbod dat op Applicatie is aangeboden door Ondernemer en in het algemeen op elke Dienst die door WhenoWhere wordt geleverd.
2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Consument de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal WhenoWhere aan Consument aangeven op welke wijze Consument de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de Applicatie(s) van WhenoWhere zijn gepubliceerd, zodat Consument deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene voorwaarden van Consument of Ondernemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met WhenoWhere is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal/zullen de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen te worden beoordeeld en uitgelegd naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Toegang tot de Dienst
1. WhenoWhere biedt enkel en alleen het gebruik van de Applicatie aan. WhenoWhere heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op contact en gemaakte afspraken tussen Consument en Ondernemer.
2. WhenoWhere spant zich in de Applicatie ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
3. Gebruiker vrijwaart WhenoWhere voor eventuele aanspraken van derden (andere Gebruikers inbegrepen), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Gebruiker toe te rekenen is.

Artikel 4 Gebruik van de Dienst
1. WhenoWhere spant zich in het Webportal ter beschikking te stellen aan Ondernemer. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting.
2. Het aanbod zoals weergegeven in de Applicatie is afhankelijk van de aangesloten Ondernemers en kan elk moment aangepast worden en/of veranderen.
3. Indien Consument vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Consument WhenoWhere onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken.
4. Gebruiker draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur en verbinding om gebruik te kunnen maken van de Dienst.
5. Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor het up-to-date houden van zijn gegevens.
6. Gebruiker is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Dienst van WhenoWhere intact te laten en de op de Applicatie, het Webportal en de Dienst rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren. De intellectuele eigendomsrechten op de Applicatie, het Webportal en de Dienst berusten te allen tijde en uitsluitend bij WhenoWhere.
7. Ondernemer heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Dienst. Ondernemer is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden te houden indien hij gebruik maakt van de Dienst. Ondernemer dient zich te onthouden van:
• Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Applicatie van WhenoWhere, in strijd met de Nederlandse Wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de rechthebbende (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechthebbenden), smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op Applicaties van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden (waaronder tevens verstaan andere Gebruikers) schade kan toebrengen.
• Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Applicatie zelf, van processen of programma›s waarvan Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit WhenoWhere of derden hindert of schade toebrengt.
8. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is WhenoWhere gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Ondernemers verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
9. WhenoWhere komt te allen tijde het recht toe Gebruiker de toegang tot de Dienst te ontzeggen en/of het gebruik van de Dienst te beëindigen ingeval van misbruik zoals bedoeld in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten.
10. WhenoWhere is niet aansprakelijk voor schade van derden veroorzaakt door complicaties in verband met de (niet-)beschikbaarheid of werking (c.q. het niet-werken) van de Applicatie, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Applicatie in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Applicatie is bedoeld.

Artikel 5 Verplichtingen in verband met het gebruik van de Dienst
1. Gebruiker vrijwaart WhenoWhere voor alle schade als gevolg van het gebruik van de Applicatie c.q. de Dienst. WhenoWhere is niet aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker mocht lijden bij of door het gebruik van de Dienst.
2. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van redelijke gebruiksverplichtingen opgelegd door WhenoWhere.
3. Gebruiker dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van enige handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Gebruikers van de Applicatie (van WhenoWhere) schade wordt toegebracht. Indien Gebruiker enige vorm van spam verstuurt en/of andere informatie die niet toegestaan is, en hiervoor (reeds) gewaarschuwd is en/ of al dan niet tijdelijk geschorst is, heeft WhenoWhere het recht om Gebruiker permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schade die Gebruiker mocht lijden.
4. Naast de verplichtingen uit de wet is schade die ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
5. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van de apparatuur waarop hij de Applicatie gebruikt.
6. Ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van de apparatuur waarop hij de Applicatie gebruikt, alsmede voor de beveiliging van wachtwoorden en andere vertrouwelijke gegevens.
7. Het is Gebruiker verboden om inbreuk te plegen op de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten van WhenoWhere, alsmede op de eer en goede naam van WhenoWhere.
8. Ondernemer is te allen tijde verantwoordelijk voor alle gegevens die hij op de Applicatie/Webportal plaatst dan wel laat plaatsen. WhenoWhere is niet aansprakelijk voor het verlies en/of verminkt raken van de content van Ondernemer.
9. Consument geeft WhenoWhere uitdrukkelijk toestemming om zijn gegevens te delen met Ondernemers indien Consument met Ondernemer een transactie aangaat.

Artikel 6 Notice and takedown
Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van WhenoWhere of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is WhenoWhere gerechtigd om dat deel van de Applicatie per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. WhenoWhere zal eventuele inbreuk makende/schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Gebruiker geen of niet volledig gebruik kan maken van dat deel van de Applicatie en/of de Dienst van WhenoWhere. In geen geval is WhenoWhere aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van dat deel van de Applicatie en/of de Dienst van WhenoWhere en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 7 Beschikbaarheid Dienst
1. WhenoWhere streeft ernaar om zich in te spannen de Dienst en de toegang tot de Applicatie voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker. WhenoWhere is gerechtigd, indien er naar zijn uitsluitende oordeel gevaar bestaat voor het functioneren van de Applicatie, het gebruik van de Applicatie en/of de Dienst op te schorten. WhenoWhere is voorts gerechtigd maatregelen, die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht, te nemen om het naar behoren functioneren van de Applicatie en de Dienst te kunnen waarborgen.
2. Het staat WhenoWhere vrij onderhoud te plegen aan de Applicatie en de Applicatie en/of de Dienst ten gevolge daarvan buiten gebruik te stellen. In geen geval is WhenoWhere aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van de Applicatie en/of de Dienst.

Artikel 8 Totstandkoming overeenkomst met Ondernemer
1. WhenoWhere biedt enkel en alleen het platform aan waar Consument en Ondernemer gebruik van maken. WhenoWhere bemiddelt op geen enkele wijze tussen Consument en Ondernemer.
2. De door Ondernemer aangeboden Experience is maar voor een beperkt moment geldig en afhankelijk van het aanbod van Ondernemer zelf. WhenoWhere heeft geen invloed op de inhoud en duur van een Experience.
3. Ondernemer heeft een eigen verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Ondernemer en Consument. In geen geval is WhenoWhere aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst door Ondernemer.

Artikel 9 Betaling aan Ondernemer
1. Consument is verplicht de verschuldigde vergoeding te voldoen op het moment dat de overeenkomst tussen Consument en Ondernemer wordt afgesloten.
2. De getoonde prijzen in het aanbod van Ondernemer zijn opgesteld en vastgesteld door Ondernemer. WhenoWhere heeft geen invloed op de prijzen.

Artikel 10 Beperking aansprakelijkheid
1. WhenoWhere biedt uitsluitend een dienst (de Applicatie) aan waar Consument en Ondernemer (Webportal) gebruik van kunnen maken. WhenoWhere is niet aansprakelijk voor de gemaakte afspraken tussen Ondernemer en Consument, alsmede de feitelijke uitvoering van de overeenkomst door Ondernemer en Consument.
2. De Dienst van WhenoWhere ziet slechts op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. WhenoWhere bemiddelt niet tussen Ondernemer en Consument. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van WhenoWhere jegens Consument, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door WhenoWhere in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
3. WhenoWhere is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie in de Applicatie/Webportal of die van gelinkte Applicaties. WhenoWhere streeft ernaar (de informatie in) de Applicatie zoveel mogelijk up-to-date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van de Applicatie.
4. WhenoWhere is niet aansprakelijk voor content, waaronder foto’s en afbeeldingen, geüpload door Ondernemer op de Applicatie.
5. WhenoWhere is niet aansprakelijk voor fouten en/of onduidelijkheden in het aanbod van Ondernemer, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de prijzen weergegeven op de Applicatie, en is nimmer gehouden tot vergoeding van enige vorm van schade geleden door Ondernemer en/of Consument.
6. WhenoWhere is nimmer aansprakelijk voor onduidelijkheden of geschillen die ontstaan tussen Consument en Ondernemer..
7. WhenoWhere is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen, noch voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Applicatie en/of het Webportal en/of de Dienst.
8. WhenoWhere staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/ namens WhenoWhere verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
9. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van WhenoWhere vervallen indien deze niet zonder onnodige vertraging schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij WhenoWhere. Elke vordering tot schadevergoeding jegens WhenoWhere dient steeds schriftelijk gemeld worden en uiterlijk binnen twee maanden nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
10. Alle aanspraken van Gebruiker vervallen in ieder geval een jaar nadat de overeenkomst is geëindigd.

Artikel 11 Overmacht
1. WhenoWhere is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar het begrip is daartoe niet beperkt, hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (I) overmacht van (toe)leveranciers van WhenoWhere, (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers die door Ondernemer aan WhenoWhere zijn voorgeschreven of aanbevolen, (III) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (IV) overheidsmaatregelen, (V) elektriciteitsstoring, (VI) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoor- beeld door: cybercriminaliteit en hacking),
(VII) natuurrampen, (VIII) oorlog en terroristische aanslagen, (IX) algemene vervoersproblemen, (X) werkstakingen in het bedrijf van WhenoWhere en (XI) overige situaties (zoals bijvoorbeeld pandemieën) die naar het oordeel van WhenoWhere buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. WhenoWhere heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WhenoWhere haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12 Opschorting
1. WhenoWhere is bevoegd het gebruik van de Webportal op te schorten en/of te schorsen, indien Gebruiker zijn verplichtingen voor het gebruik van de Dienst niet of niet volledig nakomt. WhenoWhere is bevoegd het gebruik van de Webportal door Gebruiker op te schorten en/of te schorsen, indien Gebruiker in strijd met deze algemene voorwaarden handelt.
2. Voorts is WhenoWhere bevoegd het gebruik van de Dienst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat het aanbieden van de Dienst aan Gebruiker onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voor- doen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde aanbieding van de Dienst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. WhenoWhere behoudt steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen van Gebruiker in de gevallen als bedoeld in artikel 4 van deze overeenkomst en WhenoWhere hierdoor schade heeft opgelopen.

Artikel 13 Annulering
1. Indien Ondernemer een Experience wenst te annuleren, dient dit conform de voorwaarden van de Ondernemer te geschieden. Consument is verplicht zich te houden aan de verplichtingen en voorwaarden van Ondernemer.
2. WhenoWhere is in geen elk geval aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het annuleren van een overeenkomst door Ondernemer.
1. Indien Ondernemer een Experience wenst te annuleren, dient dit conform de voorwaarden van de Ondernemer te geschieden. Consument is verplicht zich te houden aan de verplichtingen en voorwaarden van Ondernemer.
2. WhenoWhere is in geen elk geval aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het annuleren van een overeenkomst door Ondernemer.

Artikel 14 Risico-overgang en vrijwaring
1. WhenoWhere is niet verantwoordelijk voor het (eventuele) verlies, beschadiging of verminking van (digitale) gegevens die Ondernemer op de Applicatie plaatst dan wel laat plaatsen. Ondernemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gegevens.
2. Gebruiker vrijwaart WhenoWhere voor alle aanspraken ter zake van alle schade die zowel Consument als Ondernemer lijdt welke verband houdt met het gebruik van de Applicatie, het Webportal en de door WhenoWhere geleverde Dienst(en).
3. Gebruiker vrijwaart WhenoWhere voor alle aanspraken van derden in verband met door Ondernemer geplaatste gegevens en/of informatie. Indien WhenoWhere in verband met door Ondernemer verstrekte informatie wordt aangesproken door derden, zal zij alle door haar geleden schade mogen verhalen op Ondernemer.

Artikel 15 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. WhenoWhere gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwezen wordt ook naar het Privacy Statement van WhenoWhere dat te vinden is op [www.whenowhere.com/termsandconditions].
2. Indien WhenoWhere op grond van de aard van de aangeboden Dienst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat redelijk is gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten) ten aanzien van de Applicatie, het Webportal en de Dienst (waaronder begrepen maar niet beperkt tot rechten op de grafische ontwerpen, software, know- how en look&feel), berusten uitsluitend bij WhenoWhere, de aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar licentiegevers. Niets in deze algemene voorwaarden kan geïnterpreteerd worden als het verlenen van een licentie of een gebruiksrecht met betrekking tot (een of meer) intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten (anders dan het reguliere gebruik van de Applicatie).
2. Het is Gebruiker verboden om informatie die WhenoWhere in het kader van de uitvoering van de Dienst heeft gedeeld, te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van WhenoWhere.
3. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent (een of meer) intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merken, handelsnamen) te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.

Artikel 17 Klachten
1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de service die via de Applicatie van WhenoWhere wordt aangeboden, of anderszins klachten heeft over de overeenkomst is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 maanden na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@whenowhere.com met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Consument voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil WhenoWhere de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. WhenoWhere zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 18 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen WhenoWhere en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. 2. WhenoWhere heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, mits voldoende duidelijk gecommuniceerd.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen WhenoWhere en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Den Haag.

Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van WhenoWhere, (handelsnaam van Novum Technology B.V.), gevestigd en kantoorhoudende aan de Keyserweg 20, 2201 CW te Noordwijk. In dit document wordt uitgelegd hoe WhenoWhere omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht WhenoWhere de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Grondslag verwerking
Bij het verlenen van de diensten van WhenoWhere worden uw persoonsgegevens verwerkt. WhenoWhere verwerkt uitsluitend gegevens die WhenoWhere noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en het uitvoeren van de overeenkomst en gaat zorgvuldig om met de informatie die WhenoWhere over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. De grondslagen voor het verwerken van deze gegevens zijn de overeenkomst die u met WhenoWhere bent aangegaan, evenals het gerechtvaardigd belang om de dienstverlening te verbeteren en nieuwsbrieven uit te sturen. Deze belangen zijn gerechtvaardigd om diensten aan klanten te kunnen blijven aanbieden en te kunnen (blijven) verbeteren en klanten daarvan op de hoogte te kunnen houden. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website: www.whenowhere.com indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Verkrijging persoonsgegevens
Indien u gebruikt maakt van de diensten van WhenoWhere, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan WhenoWhere, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, al dan niet direct of indirect.

Categorieën persoonsgegevens
WhenoWhere verwerkt (B2B) de volgende categorieën van persoonsgegevens: Contact- en NAW-gegevens;
E-mail adres;
IP-adres;
Financiële gegevens;
Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam; Bestelhistorie; Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.
WhenoWhere verwerkt (B2C) de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Locatie; (mits hiervoor toestemming is afgegeven).

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om (i) een overeenkomst met u aan te gaan, en (ii) deze overeenkomst te kunnen uitvoeren. De diensten die WhenoWhere biedt (waaronder het uitvoeren van de overeenkomst) kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig worden uitgevoerd. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot uw gegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij of zij verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, zijn alle kosten hieruit voortvloeiende voor uw rekening en risico.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door WhenoWhere verwerkt worden, hebben ten doel om:
Het uitvoeren van haar diensten en de overeenkomst;
Contact opnemen met u, waaronder tevens verstaan het versturen van nieuwsbrieven; Verbeteren van de dienstverlening;
Het verrichten van betalingen;
Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, waaronder het leveren van producten;
Nakomen van wettelijke verplichtingen;
Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;

Bewaartermijn
De door WhenoWhere verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. WhenoWhere bewaart gegevens zolang u klant van ons bent. Dit houdt in dat WhenoWhere een klantprofiel aanmaakt en bewaart totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zal WhenoWhere dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient WhenoWhere facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens zal WhenoWhere voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Verwerking door derden
WhenoWhere deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:
– Payment Provider ten behoeve van de verwerking van de betaling. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens;
– Softwareleveranciers, ten behoeve van de verwerking door benodigde programmatuur. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens;
– Websitebeheerder, ten behoeve van het aanbieden, onderhoud en/of hosting van de website. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens;
– Boekhouder, ten behoeve van het verwerken van de (financiële) administratie van WhenoWhere. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens
Het beschermen van uw persoonsgegevens geldt voor WhenoWhere als de hoogste prioriteit en WhenoWhere neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Website
Door het gebruiken van de website www.whenowhere.com stemt u in met de voorwaarden die zijn opgenomen in deze Privacyverklaring. WhenoWhere behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of de toepasselijke voorwaarden te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuist- heden bevatten of onvolledig zijn. WhenoWhere aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op www.whenowhere.com zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van WhenoWhere voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring
WhenoWhere maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de web-
site te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. WhenoWhere mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soorten cookies is uw toestemming nodig. WhenoWhere raadt aan om de cookies te accepteren ter bevordering van de gebruiksvriendelijk- heid van de website.
De cookies die WhenoWhere gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies worden bijvoorbeeld uw browserinstel- lingen opgeslagen zodat onze website beter bekeken kan worden, of zodat de website bereikbaar blijft (load-balancing), maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).
Social Media cookies: dit zijn cookies van derde partijen die door de Social Media websites zelf worden geplaatst. Bijvoorbeeld wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst WhenoWhere u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.
Op de website van WhenoWhere worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. WhenoWhere zelf houdt geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat WhenoWhere informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@whenowhere.com.

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschu- wing en dient u toestemming te geven voor de cookie, met uitzondering van cookies die strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpas- sen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Rechten van betrokken
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
• Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
• Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
• Recht op het wissen van gegevens;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkenewissing van hem of haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
• Recht op beperking van de verwerking;
• Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoons gegevens. Neem hiervoor contact op met WhenoWhere.
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan WhenoWhere, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan WhenoWhere over
te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
• Recht van intrekken;
De betrokkene heeft het recht de verleende toestemming te allen tijde in te trekken.
• Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffen de persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. WhenoWhere staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop WhenoWhere met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website: www.whenowhere.com. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt WhenoWhere u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. WhenoWhere zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/con-tact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen privacyverklaring
WhenoWhere kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als nieuw privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop WhenoWhere reeds verza- melde gegevens met betrekking tot u verwerkt, dan brengt WhenoWhere u daarvan per e-mail op de hoogte.

Deze versie is opgesteld op 23 oktober 2020.

Overeenkomst met Ondernemer voor gebruikmaking Platform

Partijen
Overeenkomst met Ondernemer voor gebruikmaking Platform
1. Novum Technology B.V., h.o.d.n. WhenoWhere, gevestigd te 2201 CW, Noordwijk aan de Keyserswey 20, geregistreerd onder KvK-nummer 76894606, WhenoWhere, hierna te noemen “WhenoWhere”;

En
2. [ Ondernemer ]WhenoWhere, gevestigd te, geregistreerd onder KvK-nummer [ XXXX ] , rechts- geldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen “ Ondernemer”;
Hierna tezamen te noemen ‘Partijen’,

Overwegende dat:
• WhenoWhere biedt een online platform aan met als doel Ondernemer en Consument bij elkaar te brengen;
• Ondernemer gebruik wenst te maken van het online platform van WhenoWhere;
• Ondernemer via het platform tijdelijk, voor maximaal 2 uur, een lokale Experience zoals, producten, diensten, voorraden, capaciteit en informatie kan aanbieden, die door Consument kunnen worden afgenomen;
• Indien tussen Ondernemer en Consument een Overeenkomst tot stand komt, geschiedt dit zonder uitdrukkelijke en expliciete tussenkomst van WhenoWhere;
• Partijen beogen door middel van deze Overeenkomst de door hen gemaakte afspraken vast te leggen.

Nemen in aanmerking dat:

Artikel 1 Definities
1. In deze Overeenkomst worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. WhenoWhere: de exploitant van de Website www.whenowhere.com.
3. Dienst: WhenoWhere stelt de Applicatie (platform) ter beschikking aan Ondernemer en Consument, met behulp waarvan Ondernemer aanbiedingen kan doen aan Consument.
4. Consument: de natuurlijke of rechtspersoon die (niet) handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en de Website bezoekt en/of Experience afneemt via de Website.
5. Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of be- drijf en producten en/of diensten aanbiedt en verkoopt via de website van WhenoWhere.
6. Experience: het door Ondernemer aangeboden evenement, uitje, diner, of de aangeboden dienst, informatie, voorraden, capaciteit of andersoortig aanbod.
7. Account: Administratief profiel dat Ondernemer dient aan te maken om gebruik te maken van het Platform.
8. Credits: Het betaalsysteem dat WhenoWhere hanteert op basis waarvan Ondernemer de mogelijkheid krijgt om een Experience aan te bieden.
9. Website: De website die Whenowhere gebruikt: www.whenowhere.com

Artikel 2 De Overeenkomst
1. Ondernemer gaat een Overeenkomst aan voor de duur zolang de samenwerking actief is. De Overeenkomst vangt aan op dagtekening van de Overeenkomst en eindigt de dag van opzegging. 2. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst is te allen tijde mogelijk. Ondernemer heeft nimmer recht op restitutie van reeds betaalde gelden. De opzegging dient per e-mail te worden gestuurd aan info@whenowhere.com, onder vermelding van de naam en contactgegevens van Ondernemer samen met de reden van opzegging.
3. WhenoWhere kan de Overeenkomst onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, te zijn verschuldigd aan Ondernemer, ontbinden ingeval:
a) Ondernemer in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert;
b) Ondernemer naar het uitsluitende oordeel van WhenoWhere ernstig tekortschiet in de nakoming van verplichtingen op grond van deze Overeenkomst en in verzuim verkeert;
c) Ondernemer de server en/of programmatuur gebruikt in strijd met de geldende wet en regelgeving of anderszins naar het oordeel van WhenoWhere als ongewenst wordt aangemerkt.

Artikel 3 Toegang tot de Dienst
1. WhenoWhere biedt enkel en alleen de Dienst aan. WhenoWhere heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of enig invloed op contact en gemaakte afspraken tussen Ondernemer en Consument.
2. WhenoWhere spant zich in de Website ter beschikking te stellen aan Ondernemer. WhenoWhere verplicht zich tot inspanning om de dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Dienstverlener verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op ba- sis van een inspanningsverbintenis. WhenoWhere garandeert in geen geval een minimumaantal bezoekers op de website en/of opdrachten bij Ondernemer.
3. Ondernemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, inlichtingen en medewerking, waarvan WhenoWhere aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Ondernemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de dienst tijdig worden verstrekt aan WhenoWhere Indien Ondernemer vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Ondernemer WhenoWhere onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken.
4. De toegang tot de Dienst aangeboden door WhenoWhere eindigt op het moment dat de Over- eenkomst eindigt.

Artikel 4 Beschikbaarheid van de Dienst
1. WhenoWhere zal het nodige onderhoud aan de Website verrichten. WhenoWhere streeft ernaar om zich in te spannen de Dienst en de toegang tot de Website hiertoe voor zover mogelijk ononderbroken aan te bieden aan Ondernemer.
2. WhenoWhere zal Ondernemer van dit onderhoud zoveel mogelijk op de hoogte proberen te stellen, maar is hiertoe niet ver- plicht. WhenoWhere is nimmer aansprakelijk tot het betalen van schadevergoeding in verband met het onderhoud en het niet beschikbaar zijn van de Dienst.
3. WhenoWhere is gerechtigd, indien er naar zijn uitsluitende oordeel gevaar bestaat voor het cor- rect functioneren van de Website, het gebruik van de Dienst door Ondernemer (tijdelijk) opschorten. WhenoWhere is voorts gerechtigd maatregelen, te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht, te nemen om het naar behoren functioneren van de Website te kunnen waarborgen.
4. In alle andere gevallen van het niet beschikbaar zijn van de dienst waaronder begrepen maar niet beperkt tot, storingen of overmacht, zal WhenoWhere zich ook inspannen om Ondernemer zoveel mogelijk op de hoogte te stellen over de aard en de duur van de onderbreking van de Dienst.
5. WhenoWhere kan op verzoek van Ondernemer onderhoudswerkzaamheden verrichten, zoals het verrichten van updates en/ of upgrades.

Artikel 5 Verplichtingen Ondernemer
1. Om gebruik te maken van het Platform van WhenoWhere dient Ondernemer een Account aan te maken. Via het Account kan Ondernemer tegen betaling Credits aan schaffen. De waarde van de Credits zal aan Ondernemer worden gecommuniceerd via de Website tenzij anders overeen- gekomen. Ondernemer verkrijgt vervolgens door middel van Credits de mogelijkheid om een Experience aan te bieden. Gedurende de Overeenkomst kan WhenoWhere de prijs of waarde van een Credit aanpassen.
2. Ondernemer draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van de Dienst en dient zelf zorg te dragen om de geplaatste gegevens op de Website up-to-date te houden.
3. Ondernemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen opgelegd door WhenoWhere aan Ondernemer, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het in acht houden van de kwaliteitsstandaard van WhenoWhere.
4. Ondernemer is zelf verantwoordelijk om alle informatie, waaronder beschikbaarheid van de Experience en de gehanteerde prijzen correct en zonder fouten aan WhenoWhere door te geven en/ of op het Platform in te voeren. WhenoWhere is niet verantwoordelijk voor enige vorm van (type) fouten en/of onduidelijkheden over alle aangeleverde informatie, waaronder prijzen, van Ondernemersdiensten en nimmer gehouden tot vergoeding van enige vorm van schade.
5. Ondernemer heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Dienst. Ondernemer is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende voorwaarden te houden en dient zich te onthouden van:
• Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van WhenoWhere, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de rechthebbende (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechthebbende), smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar der gelijke informatie verwijst op websites van derden), informatie over leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
• Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of pro gramma’s waarvan Ondernemer weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit WhenoWhere of eventuele andere Ondernemers hindert of schade toe brengt.
6. Indien Ondernemer enige vorm van schade veroorzaakt of het enige handelingen verricht waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat het aan andere gebruikers van de website of de servers (van WhenoWhere) schade toebrengt en hiervoor (reeds) gewaarschuwd is en/of al dan niet tijdelijk geschorst is, heeft WhenoWhere het recht om Ondernemer permanent de
toegang te weigeren, zonder te zijn gehouden tot vergoeding van enige schadevergoeding aan Ondernemer.
7. Ondernemer vrijwaart WhenoWhere voor alle schade als gevolg van bovenstaande. WhenoWhere is niet aansprakelijk voor enige schade door Ondernemer geleden als gevolg van haar optreden.
8. Het is Ondernemer verboden derden toegang te bieden tot de dienst zonder tussenkomst en/of toestemming van WhenoWhere.
9. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform deze overeenkomst voor rekening en risico van Ondernemer.
10. Ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het apparatuur waarop hij de Website gebruikt, alsmede de beveiliging van gebruikersgegevens, zoals wachtwoorden en dergelijke.
11. Het is Ondernemer verboden om inbreuk te plegen van op de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten van WhenoWhere, of de goede naam van WhenoWhere in diskrediet te brengen.
12. Indien Ondernemer eigen content op de Website van WhenoWhere plaatst, komt het gebruik en inhoud van deze content voor de rekening en risico van Ondernemer. Ondernemer is te allen tijde verantwoordelijk voor alle bestanden en content die hij op de Website plaatst of laat plaat- sen. WhenoWhere is niet aansprakelijk voor het verlies en/of verminkt raken van de content van Ondernemer.

Artikel 6 Rechten WhenoWhere
1. WhenoWhere kan Ondernemer adviezen en instructies opleggen met betrekking tot de te nemen beveiligingsmaatregelen en/of uit te voeren updates en configuraties, welke Ondernemer strikt dient op te volgen.
2. WhenoWhere is gerechtigd naar de werkzaamheden van Ondernemer informeren en/of te controleren met als doel de kwaliteit van de aangeboden Experience te waarborgen. Indien er naar het oordeel van WhenoWhere niet wordt voldaan aan de kwaliteitsstandaard, heeft WhenoWhere het recht Ondernemer (tijdelijk) uit te sluiten van de Dienst en/of de Overeenkomst per direct te beëindigen. WhenoWhere is nimmer gehouden tot enige vorm van restitutie van reeds betaalde gelden en/of vergoeding van de door Ondernemer geleden schade (gevolgschade inbegrepen).
3. WhenoWhere is gerechtigd het gebruik c.q. toegang tot de Website op te schorten, indien Ondernemer zijn verplichtingen voor het gebruik van de Dienst niet (volledig) nakomt of content plaatst in strijd met de Overeenkomst.
4. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van WhenoWhere of derden en/of onrechtmatig handelen door Ondernemer, is WhenoWhere gerechtigd om dat deel van de Website per direct af te sluiten en/of de Overeenkomst met Ondernemer ofwel op te schorten ofwel per direct te ontbinden. In geen geval is WhenoWhere aansprakelijk jegens Ondernemer indien deze ten gevolge hiervan schade lijdt. WhenoWhere zal de betreffende (inbreuk makende) informatie per direct verwijderen.
5. WhenoWhere is gerechtigd alle relevante gegevens van Ondernemer te verstrekken aan een daartoe bevoegde instantie. Ook zal WhenoWhere indien en voor zover sprake is van mogelijk strafbare informatie aangifte doen alsmede alle handelingen verrichten indien WhenoWhere daartoe verzocht wordt door de betreffende instantie(s) in het kader van het onderzoek.
6. In geen geval is WhenoWhere aansprakelijk voor de door Ondernemer geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.
7. Ondernemer vrijwaart WhenoWhere voor elke schade, claims, aanspraken en/of aanklachten van hemzelf en/of derden in verband met de inhoud van de betreffende informatie en/of (onder) deel van de Website.
8. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is WhenoWhere gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Ondernemer verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
9. WhenoWhere komt het recht toe Ondernemer de toegang tot de Dienst te ontzeggen en/of het gebruik van de Dienst te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten.
10. WhenoWhere is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met het niet beschikbaar zijn of het niet of niet goed werken van Website, alsmede voor schade die het gevolg is van gebruik van Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waar- voor de Website is bedoeld.
11. WhenoWhere is bevoegd het gebruik van de Dienst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat het aanbieden van de Dienst aan Ondernemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
12. WhenoWhere behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen van Ondernemer indien WhenoWhere door gedragingen van Ondernemer schade lijdt.

Artikel 7 Betalingen en incassobeleid
1. Betalingen door Ondernemer geschieden op basis van het aantal gekochte Credits, die direct dienen te worden betaald. Ondernemer zal deze kosten ineens voldoen via de door WhenoWhere aangegeven betalingsmiddelen. Ondernemer kan na expliciete en schriftelijke toestemming van WhenoWhere een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald. Een bezwaar tegen de hoogte van de facturen schort de betalingsverplichting niet op.
2. Ondernemer kan geen rechten ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting van WhenoWhere, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. WhenoWhere heeft het recht de door Ondernemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. WhenoWhere kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. WhenoWhere kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
4. Wanneer Ondernemer niet volledig en/of niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting vol- doet, is Ondernemer direct in verzuim. WhenoWhere zal voorts zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke rente en/of wettelijke handelsrente (ter vrije keuze van WhenoWhere) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
5. Indien WhenoWhere meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Ondernemer.

Artikel 8 Overmacht
1. WhenoWhere is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie een of meer van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van WhenoWhere, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bij- voorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) pandemieën, (x) algemene vervoersproblemen, (xi) werkstakingen in het bedrijf van WhenoWhere en (xii) overige situaties die naar het oordeel van WhenoWhere buiten haar invloedssfeer vallen en die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. WhenoWhere heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, ook indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WhenoWhere zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zo veel WhenoWhere ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WhenoWhere gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Ondernemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 9 Beperking aansprakelijkheid
1. WhenoWhere biedt uitsluitend een Dienst (Platform) aan waar zowel Ondernemer als Consument gebruik van kan maken. WhenoWhere is niet aansprakelijk voor de nakoming van gemaakte afspraken tussen een Ondernemer en Consument. De Dienst van WhenoWhere ziet niet toe op enige vorm van bemiddeling tussen Ondernemer en Consument.
2. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van WhenoWhere, is WhenoWhere uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Ondernemer WhenoWhere binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming, in gebreke heeft gesteld, en WhenoWhere deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat WhenoWhere in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien de uitvoering van de dienstverlening door WhenoWhere leidt tot aansprakelijkheid jegens Ondernemer, is de aansprakelijkheid van WhenoWhere beperkt tot de in verband met de Diensten in rekening gebrachte kosten (en maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak en de directe schade. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
4. WhenoWhere is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van gebruik van door WhenoWhere geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, vertragings- en renteschade.
5. Aansprakelijkheid van WhenoWhere jegens een Ondernemer is uitgesloten indien er sprake is van storing, overmacht, onderhoud en/of een andere oorzaak gelegen bij WhenoWhere of diens (toe)leverancier.
6. WhenoWhere is nimmer aansprakelijk voor onduidelijkheden of geschillen die ontstaan tussen Ondernemer en Consument.
7. WhenoWhere is niet gehouden tot enige vorm van restitutie van een reeds betaald bedrag of Credits, indien Ondernemer de Experience heeft heeft aangeboden en/of daadwerkelijk contact heeft gehad met Consument, maar er van de Experience geen gebruik wordt gemaakt.
8. WhenoWhere kan nimmer instaan voor een toename in de omzet van Ondernemer door middel van het Platform.
9. WhenoWhere is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat WhenoWhere is uitgegaan van door Ondernemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gege- vens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WhenoWhere bekend was en Ondernemer WhenoWhere met zoveel woorden heeft verzocht de gegevens aan te passen.
10. WhenoWhere is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen, onderhoudsmomenten, of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website.
11. WhenoWhere staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens WhenoWhere verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
12. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van WhenoWhere vervallen indien deze niet zonder onnodige vertraging schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij WhenoWhere. Elke vordering tot schadevergoeding jegens WhenoWhere dient steeds schriftelijk gemeld worden en uiterlijk binnen twee maanden nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
13. Alle aansprakelijkheid van WhenoWhere vervalt in ieder geval na een jaar na afloop van de Overeenkomst.

Artikel 10 Risico-overgang en vrijwaring
1. Ondernemer vrijwaart WhenoWhere voor alle aanspraken ter zake van alle schade die Ondernemer lijdt welke verband houdt met het gebruik van de door WhenoWhere geleverde Diensten.
2. Ondernemer vrijwaart WhenoWhere voor alle aanspraken van derden wegens inbreuken op door Ondernemer en/of Consument geplaatste/geüploade gegevens en/of informatie. Indien WhenoWhere aangesproken wordt door derden, zal zij alle door haar geleden schade verhalen op Ondernemer.

Artikel 11 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. WhenoWhere gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Consumenten en Ondernemers die gebruik maken van de Website. Verwezen wordt ook naar het Privacy Statement van WhenoWhere dat te vinden is op [www.whenowhere.com/termsandconditions].
2. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Diensten. Whenowhere zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken.
3. Indien WhenoWhere op grond van de aard van de aangeboden Dienst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat redelijk is gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van WhenoWhere, waaronder meer de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot het Platform berusten uitsluitend bij WhenoWhere , de aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar licentiegevers. Niets in deze overeenkomst kan geïnterpreteerd worden als het verlenen van een licentie of een gebruiksrecht met betrekking tot (een of meer) intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten (anders dan het reguliere gebruik van de Applicatie).
2. Het is Ondernemer verboden om informatie die WhenoWhere in het kader van de uitvoering van de Dienst heeft gedeeld, te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van WhenoWhere.
3. Het is Ondernemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.
4. Als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van WhenoWhere wordt beschouwd ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de Overeenkomst valt. Voor elke inbreuk die Ondernemer en/of diens Consument maakt op de intellectuele eigendomsrechten van WhenoWhere, verbeurt Ondernemer een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van WhenoWhere onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

Artikel 13 Geheimhouding
1. Alle (bedrijfs)informatie die ten behoeve van de Overeenkomst worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden geopenbaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WhenoWhere.
2. Onder “vertrouwelijke informatie” wordt mede verstaan informatie die door de ene partij aan de andere partij ter beschikking wordt gesteld en welke duidelijk is aangemerkt als vertrouwelijk, of waarvan partijen redelijkerwijs kunnen en mogen verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
3. Partijen verplichten zich deze geheimhoudingsplicht ook op te leggen aan door hen ingeschakelde derden. Deze geheimhoudingsplicht is eveneens van toepassing op het personeel van elke partij.
4. Indien WhenoWhere op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en WhenoWhere zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is WhenoWhere niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Ondernemer niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 14 Algemene voorwaarden
Voor zover daarvan in deze overeenkomst niet van is afgeweken zijn de algemene voorwaarden van WhenoWhere aanvullend van toepassing op deze overeenkomst.

Artikel 15 Slotbepalingen
1. Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere Overeenkomsten en afspraken die door Partijen zijn gesloten of gemaakt en die hetzelfde onderwerp betreffen.
2. De rechten en plichten van Ondernemer mogen in geen geval zonder voorafgaand akkoord van WhenoWhere worden overgedragen.
3. Indien één van de clausules van deze Overeenkomst deels of geheel nietig is, of onverbindend wordt geacht blijven alle andere bepalingen niettemin van toepassing, tenzij het bepaalde in artikel 3:41 BW met betrekking tot de onverbrekelijkheid van toepassing is. Een mogelijk nietige clausule zal conform het bepaalde in artikel 3:42 BW worden aangepast. Partijen verplichten zich ertoe om in onderling overleg de nietige clausule te vervangen door een clausule die de economische intentie van de vernietigde of onverbindend geoordeelde clausule zo dicht mogelijk benadert.
4. De omstandigheid dat één van de Partijen nalaat de strikte naleving van één van de contractuele verplichtingen te eisen, mag niet worden begrepen als de stilzwijgende afstand van de contractuele rechten waarover deze Partij beschikt uit hoofde van het huidige Overeenkomst en belet deze laatste niet om vervolgens alsnog de strikte naleving van de betreffende bepalingen of andere bepalingen van deze Overeenkomst te verlangen.

Artikel 16 Geschilbeslechting
1. Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Indien er sprake is van een vertaling van deze Overeenkomst is de Nederlandse versie leidend.
2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen WhenoWhere en Ondernemer worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Den Haag.